Pogoji uporabe naših storitev

1. člen (uvodna določba)

Splošni pogoji poslovanja za spletno gostovanje so pravni dogovor med naročnikom in ponudnikom.

2. člen (obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo ponudnika takoj obvestil, če se bodo spremenili njegovi kontaktni podatki.

Izključno naročnik sam je odgovoren:

• za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
• za pravočasno podaljševanje domen, s katerimi gostuje na ponudnikovih strežnikih,
• za razvoj in vzdrževanje ter vsebino svoje spletne strani,
• da vsebina naročnikovih spletnih strani ne krši avtorskih pravic, blagovnih ali storitvenih znamk, patentov, ustavnih in splošnih zakonov in
• lastniških pravic drugih,
• da vsebina naročnikovih spletnih strani ni nezakonita ali etično sporna, pod kar šteje, vendar ni omejeno na: pornografijo, kršitve zasebnosti, računalniške viruse ter črve,
• za sprejemanje, procesiranje in shranjevanje naročil svojih strank in za vodenje povpraševanj strank ali pritožb, ki bi iz tega izhajale,
• za programsko in strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do strežnikov ponudnika;
• za varovanje informacij o kreditnih karticah in s tem povezanih informacij o strankah, do katerih ima naročnik dostop zaradi opravljanja transakcije elektronskega poslovanja preko programov spletnega strežnika.

Naročnik se zavezuje, da bo primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo pred nepooblaščeno uporabo. V nobenem primeru ponudnik ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla.

Naročnik sam je odgovoren za to, da ponudnikove storitve uporablja v skladu z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani generacija.xyz.

Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

3. člen (odgovornost ponudnika)

Ponudnik naročniku omogoča uporabo strežnika. Ponudnik se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna.

Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli ponudnikove storitve. Ponudnikova odgovornost za škodo je izključena za škodo povzročeno zaradi naslednjih in drugih vsebinsko podobnih razlogov:

• škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih prekinitev,
• škodo ali odgovornost nastalo, ker ni prišlo do prenosa podatkov ali njihovem napačnem prenosu,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih dejavnikov ali višje sile,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja naročnikovih spletnih strani ali elektronske pošte.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino spletnih strani ali aktivnosti naročnika.

4. člen (cenik in plačilni pogoji)

Storitve se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom, ki ga ponudnik objavlja na spletni strani https://generacija.xyz. Ponudnik ima pravico spreminjati cene storitev in način obračunavanja, vendar se zavezuje, da bo tako spremembo objavil na svoji spletni strani vsaj 15 dni pred začetkom njene veljavnosti. Tehnične informacije oz. specifikacije posameznih paketov so objavljene na spletni strani ponudnika.

5. člen (podpora)

Ponudnik omogoča naročniku podporo po elektronski pošti info@generacija.xyz vsak delavnik v obratovalnem času od 8:00 do 18:00. Ponudnik nudi naročniku pomoč izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja strežnika.

6. člen (vzdrževalna dela)

Ponudnik bo občasno opravljal nujne vzdrževalne postopke za nemoteno delovanje paketov gostovanja na način in v času, ki bodo najmanj moteča za naročnika.

7. člen (zloraba strežnika)

Vsaka nepooblaščena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba. Kot zloraba štejejo poleg drugih načinov nepooblaščene uporabe storitev strežnika tudi naslednja dejanja:

• nedogovorjeno prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika: strežniških procesorjev, pomnilnika ali pasovne širine,
• nedogovorjeno množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript in/ali preko vdora/lukenj v naročnikovi programski opremi in nameščanje ter zaganjanje programov, ki ostanejo prisotni v delovnem spominu strežnika,
• če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
• če vsebina naročnikovih spletnih strani krši avtorske pravice, blagovne ali storitvene znamke, patente, lastniške ali druge pravice tretjih ali veljavne predpise,
• če je vsebina naročnikovih spletnih strani nezakonita ali etično sporna, pod kar šteje, vendar ni omejeno na: pornografijo, kršitev zasebnosti, računalniške viruse ter črve.

V primeru zlorabe strežnika si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, naročniku onemogoči ali omeji dostop do strežnika in storitev, lahko pa tudi prekine pogodbo brez odpovednega roka. Že vplačanih zneskov za gostovanje ponudnik v tem primeru ne vrača.

Naročnik je odgovoren za škodo, ki ponudniku nastane zaradi zlorabe. Prav tako je naročnik dolžan namesto ponudnika vstopiti v kakršen koli postopek, ki bi ga državni organi ali tretje osebe zaradi zlorabe naročnika sprožile proti ponudniku oziroma mu povrniti kakršno koli škodo, ki bi mu zaradi takih postopkov nastala, vključno s stroški pravnega svetovanja.

Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

8. člen (zaupnost podatkov)

Ponudnik in naročnik bosta obravnavala kot zaupne podatke vse informacije o drugi stranki, izpolnjene ob spletni prijavi, oziroma informacije, ki sta jih izvedela v povezavi z izvajanjem naročniškega razmerja. Pogodbeni stranki brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke ne smeta razkriti teh informacij oz. sta dolžni učinkovito poskrbeti, da se te informacije ne zlorabijo.

9. člen (politika zasebnosti)

Ponudnik se zavezuje, da (osebne) podatke naročnikov skrbno varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in EU uredbo GDPR (General Data Protection Regulation).

9.1. člen (razlaga pojmov)

Pravilno razumevanje pojmov, ki se uporabljajo v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov, je ključnega pomena za razumevanje politike zasebnosti ponudnika.

Osebni podatki: vsaka informacija, na podlagi katere lahko posredno ali neposredno identificiramo določeno osebo.

Procesiranje osebnih podatkov: vsaka operacija nad osebnimi podatki, samodejna ali ročna, vključujoč zbiranje, snemanje, shranjevanje, prenašanje, pregledovanje, uporaba in podobne aktivnosti.

Kontrolor: vsaka fizična ali pravna oseba, javna, vladna ali druga organizacija, ki samostojno ali v sodelovanju z ostalimi fizičnimi ali pravnimi osebami ali organizacijami razpolaga z osebnimi podatki.

Procesor: vsaka fizična ali pravna oseba, javna, vladna ali druga organizacija, ki razpolaga z osebnimi podatki v imenu kontrolorja.

9.2. člen (obveza k varovanju osebnih podatkov)

Ponudnik naročniku zagotavlja, da ob naročilu in kasnejši uporabi naročenih storitev podatke prenaša preko ustrezno zavarovane in kriptirane HTTPS (SSL) povezave.

Ponudnik osebne podatke naročnikov hrani izključno znotraj območja EU in na območjih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti.

Ponudnik naročniku zagotavlja, da za dostop do osebnih podatkov naročnika kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja ustrezno zavarovano programsko opremo, ki:

• preprečuje dostop do podatkov nepooblaščenim osebam;
• omogoča dostop le osebam, ki so za to ustrezno avtorizirane s strani ponudnika (npr. zaposleni);
• avtoriziranim osebam omogoča dostop le do podatkov, ki jih nujno potrebujejo zakakovostno izvajanje svojega dela;
• vsak dostop do osebnih podatkov ustrezno beleži.

9.3. člen (ponudnik kot Procesor)

Ponudnik za potrebe izvajanja storitev, ki jih zagotavlja svojim naročnikom, zbira naslednje (osebne) podatke:

ime in priimek, naslov in kraj bivanja, e-poštni naslov, telefonsko številko, geslo v zgoščeni obliki, IP naslov, ostale podatke, ki jih naročnik ob naročilu vnese na ponudnikovi spletni strani.

Zakonita podlaga oz. interesi za zbiranje in obdelavo navedenih osebnih podatkov so naslednje aktivnosti:

• za namen realizacije naročenih storitev (spletno gostovanje, registracije domen, izdaja SSL certifikatov itd.);
• za namen obveščanja naročnikov o stanju naročenih storitev (potek, podaljšanje,tehnična obvestila, administrativna obvestila itd.);
• za namen obveščanja naročnikov z informacijami, ki so relevantne za nemoteno in varno uporabo naročenih storitev.

Za točnost vpisanih podatkov s strani naročnika ponudnik ne odgovarja, saj učinkovita in zakonita metoda, s katero bi bilo osebne podatke moč verificirati, ponudniku ni na razpolago. Za ustreznost podatkov je odgovoren naročnik sam.

Točni podatki so obvezna podlaga za možnost korektne in celostne zagotovitve delovanja naročenih storitev. Točni podatki so obvezni tudi za možnost zagotovitve ustrezne uporabniške podpore pri uporabi naročenih storitev.

Iz varnostnih in tehničnih razlogov, za namene zagotavljanja čim višje stopnje varnosti podatkov, kar predstavlja zakoniti interes, ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih naročnik dostopa do spletnih strani, aplikacij in strežniškega okolja ponudnika.

Vsi navedeni podatki, z izjemo piškotkov, se pri ponudniku hranijo trajno oz. do preklica.

Naročnik razume in se strinja, da:

• je izbris osebnih podatkov možen le v primeru, da naročnik nima aktivnih storitev pri ponudniku;
• mu bo z izbrisom osebnih podatkov obenem onemogočen dostop do nadzorne plošče za upravljanje domen in epošte
• izbris osebnih podatkov ne pomeni izbrisa dokumentacije (računi, predračuni, dobropisi, itd.), ki jo je ponudnik še vedno dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

Kot procesor osebnih podatkov se ponudnik zavezuje:

• da bo podatke naročnika hranil in obdeloval izključno za namen zagotavljanja korektnega izvajanja naročenih storitev;
• da bo marketinške aktivnosti na podlagi zbranih osebnih podatkov izvajal izključno z izrecnim privoljenjem naročnika;
• obvestiti naročnika v primerih, ko bo do podatkov imel dostop katerikoli pogodbeni partner ponudnika;
• k strogim varnostnim standardom, da lahko naročniku zagotavlja visoko stopnjo varnosti osebnih podatkov.

Podatki, shranjeni na strežniških okoljih ponudnika, so še vedno v celoti last naročnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne dostopa do teh podatkov, razen izključno v namen zagotavljanja korektnega in kakovostnega izvajanja naročenih storitev v okviru splošnih pogojev uporabe.

10. člen (sprememba splošnih pogojev)

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev. Vsaka taka sprememba postane veljavna 15 dan po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika.

Upravljalec spletne strani:

aServis d.o.o.
Jenkova ulica 20
6230 Postojna, Slovenija

TRR: SI56 1010 0003 5190 625
ID za DDV: SI12885304

Direktorica: Staša Šemrov (031 652 780)
Tehnična pomoč (068 670 565)

© 2020, aServis d.o.o. Vse pravice pridržane. Vse cene na spletni strani vsebujejo 22% DDV.

Top